Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on Medifill tmi (2963243-1) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja

tietosuojaseloste. Laadittu 5.9.2023

1. Rekisterinpitäjä

Medifill tmi, Mikonkatu 25 B 19, 00100 Helsinki

info@medifill.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tanja Ek

info@medifill.fi

+358408317644

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- Sopimussuhteeseen tai sopimukseen, jossa rekisteröity on toisena osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ylläpitää asiakassuhdetta ja palvella asiakasta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön tai yrityksen tiedot , yhteystiedot, sekä asiakassuh-

teeseen liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetaan 3 vuotta.

Kun tietoja ei enää tarvita, ne poistetaan 6 kuukauden kuluessa asiakkaan pyynnöstä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan Henkilöltä tai yritykseltä itseltään, joka tietoja luovuttaa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei myöskään siirretä EU tai ETA alu-

een ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot

suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston

fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii

siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuu-

den kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta,

joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia

mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö

haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjalli-

sesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan hen-

kilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen re-

kisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-

asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyyn-

nön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-

asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).